bioolab2

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی

NanoLab

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو

clab2

آزمایشگاه های مرکزی و جامع

مرکز فناوری های پیشرفته (CAT)

آزمایشگاه محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی مرکز فناوریهای پیشرفته

مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد در راستای ضرورت ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شده است.احداث مرکز در فضایی بالغ بر 3000 مترمربع در پردیس دانشگاه فردوسی در آذرماه 1395 آغاز گردید.این مرکز دارای 1000 مترمربع فضای آزمایشگاهی،700 مترمربع فضای اداری و 1300 مترمربع فضای عمومی می باشد.

هم اکنون در این مرکز واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت ها مستقر می باشد.آزمایشگاههای پیشرفته مرکز آماده ارائه خدمات به صنایع و شرکت ها می باشد.هدف این مرکز کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات صنعتی دانشگاه به نهادهای بیرونی است.در همین راستا مرکز توسعه فناوری های پیشرفته از همکاری موثر با واحدهای تحقیق و توسعه صنایع مختلف استقبال می کند. 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

25000 دانشجو
800 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی